BỘ Y TẾ ALGERIA CAM KẾT NGĂN CHẶN VIỆC BÙNG PHÁT BỆNH DỊCH TẢ