“VẪN CÓ THỂ” NHẬN ĐƯỢC 12 HỌC BỔNG DU HỌC MỸ DANH GIÁ VỚI XUẤT PHÁT ĐIỂM THẤP