Kinh nghiệm cho chuyến du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc