Xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm sang Algeria tăng 10%