Không phải ai cũng mạnh mẽ khi du học ở Texas, nhưng tôi muốn là người cuối cùng trụ lại