Du học Mỹ ngành thú y – sự hứa hẹn về tương lai nhưng chưa bao giờ được ghi nhận đúng mức