Sự phát triển công nghệ của các quốc gia ở châu Âu hiện ra sao